Leadership & HR solutions  AOIDOS  LEADERSHIP
FRANK UIT DE WEERD
NAVIGATION
Zijdeweg 18 2244 BG Wassenaar The Netherlands
AOIDOS LEADERSHIP
Phone:  +31(0)646382477 Mail:  frank@aoidosleadership.com
In    e d n gg  e e n    aa n    nno a t e    g e v en    d e   a u t u rs     a u l     H art an    en     F r a n k     Uit     d e   W e rd       hu n       ki j k       p      i nn ov  at i e       en b eant w o r d e n       ze      de       raag       h o e       j e   i nno a tie      duu r z aam      v oo  r      lk a ar     k un t   krij g en. Ze      a d ress r en      e n     aa n tal      t h e a’s      en   z g enaam d e      n -t ch n ica l      iss u es      o er   i n n ov  e ren,     waa r an     z e    u it     er ar in g     w e t n   d at    nd erne m ers     en     d egenen     d i e     lei d i n g   g e en        aan        i nnov tiepr j ec t en        e r e e w r s t len.   I m ers   u cc e s   b ij   i nn ov  at i e    w r d t   n iet    b e p aa l d   d oo  r    de    t ech n l g ie,    aar   d oo  r   m ensen.
Waarom dit boek H et    the m a    is    u iterst    actu ee l.    We   leven   vandaag   de   dag   immers   in   een vluchtige,   onzekere,   complexe   en      ambigue      wereld.   Elk    v erd i en m d el    in el k e     se t o r     en     an    elk     b edr i jf     sta a t     nd er     d r u k.     N iet     d e    g r oo  t ste   r g a n isati e s      o e r le en    f      g r e i en,      o k      n i e t      d e      sli s t e,      a ar      w l      d e     e est      w en db re   r g a n isaties.      H et      e r mo  g e n      m      e t      d isr up ti e e     e ra nd eri ng en      o m      te      g aan     en      te      i nno e r en      is   d aarom   an    ng e k n d   bel a ng . Succesvol   innoveren   l u kt    al l e n   et    e n    we rkkli a at    waarin    d e    b erei d h eid   m    te    era nd e r en    in    d e    h aarva t en    an    d e   r g a n isatie    z it    en    waar b ij    d e   talenten    en    d e    kr a cht    an   ed e w r k ers    p t i aal    b en u t    w r d en.   I nn ov  e r en   is    als    e n    p i n iers t cht.    aa r o r    h eb    je   mo  ed ig e ,    c o p e t ente,    i n t g ere   en vooral    g el o fwaar d i g e    lei d e r s    nod i g .    ei d i n g    g e en    aan   i n nov  a tie    is    z r g en   d at     je     h et     p r ces     reg i ss e ert     en    b ela ngh eb b en d en     tijde n s     h et     p r ces   e n e e t,    d a t    je    d e    b el    b ij    elkaar    h ud t    en   d at    e n   ie d er   p erspect i ef    b lijft   z ie n .
Hoe is dit boek opgebouwd e d n gg  e e n   aa n   nno a t e    lee s t    v errassend    g e a k elijk   en    g e ft    d e   l ezer    i d e ën    en    p rakti s che   h a nd at n ,    o m    i nno at i e    t e    faci l i t eren    en   succ e s v l t e    i p l e m ente r e . De context waarin innovatie plaatsvindt is in dit boek de opmaat voor de uitwerking van zes sleutelelementen.  Het opbouwen van een innovatief klimaat, de maatschappelijke  inbedding van innovati en   leiderscha vormen   voo d auteurs    randvoorwaarden   waarbinnen   innovatie plaatsvindt.  De ingrediënten voor een innovatiestrategie, de ontwikkeling van  innovatie in verschillende fasen en tenslotte de implementatie van  innovatie vormen de meer inhoudelijke themas.  Daar waar de auteurs dat belangrijk vinden zoomen ze in op de relatie tussen innovatie en het karakter van organisaties, de diversiteit van  mensen en hun denkprocessen en type ideeën.
Voor wie is dit boek Leidi n gg  e e n    aa n    nno a t    i s   een   praktisch   handboek   voor   leiders   en ondernemers    die    innovatie    succesvol    en    duurzaam    in    hun    bedrijf    willen implementeren.  
Bestellen bij  BOL.COM
Prijs € 24,95 ISBN/EAN: 978-90-825269-0-5 Eerste editie 2016 Auteurs: Paul Hartman, Frank Uit de Weerd
Lees de 1e twee hoofdstukken GRATIS